info@heaterrent.com

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

اجاره بخاری گازی کارگاهی انرژی بر اساس یکی از طرح های شرکت معتبر آمریکا که از نوع هیتر های گازی صنعتی تجاری با مشعل اتمسفریک می باشد ، طراحی و ساخته شده است. محصول اجاره بخاری مطابق استاندارد بین المللی BS-EN621 در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهی CE گردید که اولین هیتر گازی دارای این گواهی در کشور می باشد.
اجاره بخاری گازی ۶۴۰انرژِی برای گرمایش فضاهای تجاری اجاره بخاری مانند: اجارهگاه ، مراکز خرید، نمایشگاه ، سالن های بزرگ ، بانک ها، کارخانه ، کارگاه، مذهبی، مسجد ، حسینیه، رفاهی، پایانه مسافری ، فرودگاه، آموزشی، کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن غذا خوری ،سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان، همینطور اماکن ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشعل:
اجاره بخاری انرژِی از نوع اتمسفریک و شعله آبی سوز می باشد که مخلوط گاز و هوا را به صورت کنترل شده به سر اجاره بخاری مشعل هدایت کرده و حرارت لازم تولید می گرد. مشعل نیز دارای پوشش نسوز مقاوم تا دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

شیر کنترل گاز:
شیر برقی در اجاره بخاری انرژی برای کنترل جریان و فشار گاز ورودی به مشعل و پیلوت می باشد که می تواند با فرمان ترموستات محیطی یا فرمان کنترل حدی و ترموکوپلی عمل نماید. این شیر گاز دارای استاندارد EN-126 می باشد.
فن کنترل:
فن کنترل در اجاره بخاری انرژِی یک ترموستات کنترل کننده عملکرد فن می باشد که با تاخیر در کارکرد فن هنگام روشن شدن از اجاره بخاری وزش باد سرد جلوگیری کرده و همینطور هنگام خاموش شدن ، فن تا سرد شدن مبدل حرارتی و انتقال کامل حرارت به کار خود ادامه می دهد.
فضای قابل گرمایش در اجاره بخاری ۶۴۰انرژِی۵۰۰ الی ۸۰۰ متر مکعب است. بنابراین به سادگی می توانید به تقسیم متوسط این مقدار حدود ۶۰۰ بر ارتفاع محل مورد استفاده مساحت مناسب را محاسبه کنید.
سرد و گرم بودن لوله های اجاره بخاری انرژِی به چه عواملی بستگی دارد؟
گرم بودن لوله اجاره بخاری انرژِی به معنای خروج مناسب اجاره بخاری محصولات احتراق است ولی وقتی لوله اجاره بخاری انرژِی سرد است، نشان دهنده این است که گازهای احتراق از دودکش خارج نمی شوند و داخل وسیله گازسوز اجاره بخاری باقی مانده اند و بالطبع پس از آن وارد فضای اتاق می شوند. سرد بودن دودکش در اجاره بخاری هشداری است که نشان می دهد دودکش ساختمان مسدود شده است.
در اســـتاندارد اجاره بخاری انرژِی گازسوز، نصب ODS یا سنسور حرارتی روی آن اجباری بوده که اخیراً در کمیته ای نصب هر دو از ابتدای سال ۱۳۹۱ اجاره بخاری اجباری می شود.
ODS وسیله ای است که کمبود اکسیژن در محیط را احساس کرده و به محض پائین آمدن درصداکسیژن در محیط، بخاری را خاموش می کند.
سنسور حرارتی وسیله ای است که دما را احساس می کند و به محض این که دودکش مسدود شود یا مکش محصولات احتراق به خوبی انجام نشود و بالطبع دمای اجاره بخاری انرژِی بالارفته با احساس کردن این دمانسبت به قطع شعله اجاره بخاری اقدام می کند.

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

 

رنگ شعله های وسایل گاز سوز به چه عواملی بستگی دارد؟
وقتی گاز به طور کامل بسوزد، رنگ شعله آبی می شود. برای سوختن کامل گاز اجاره بخاری ، نیاز به اکسیژن کافی است. هر متر مکعب گاز، هنگام سوختن به حدود ۱۰ متر مکعب هوا نیاز دارد و هرچه در اجاره بخاری رنگ شعله آبی تر باشد، نشان دهنده رسیدن هوای کافی به سوخت است. در وسایل گازسوز، رنگ شعله زرد به معنای احتراق ناقص گاز است. ناخالصی در گاز مصرفی و خروج ناقص محصولات احتراقی و مکش نامناسب دودکش نیز عوامل زردسوزی شعله به شمار می روند.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اجاره ﺑﺨﺎری انرژِی ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ و ﺷﻮد ﻛﻪ دارای دوام و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮ درﻛﺞ ﺷﺪن، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ، ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﺎﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوم .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اجاره بخاری در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖوﻳﮋهای داﺷﺖ .ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﺑﺨﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻣﻮاد زد زﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻲ اﺣﺘﺮاق ﺷﻮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ وﻟﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎی اجاره ﺑﺨﺎری، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻌ اجاره بخاری ﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ از ﻣﺪت اﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده . به ﻃﻮری ﻣﺪل ﻛﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اجاره ﺑﺨﺎری ازﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در داﺧﻞ ﻛﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

اجاره بخاری گازی که برایگرم کردن منزل از طریق جابه جا کردن هوای گرم طراحی شده است شامل قسمتهای مختلفی است.
مشعل: قسمتی که اختلاط کامل هوا و سوخت در آن انجام شده و شعله احتراقی در سطح خروجی آن تشکیل میشود.
سطوح کاری: قسمتهایی از اجاره بخاری که به دلیل طراحی آن دمای بالاتری دارند. سطوح دیگر که در حین استفاده عادی
اجاره بخاری با دست تماس پیدا میکنند، مثلاً اجاره بخاری سطوح نزدیک به شیرهای کنترل دمای پایینتری خواهند داشت.
سطوح مانع: سطوحی که در اجاره بخاری تعبیه میشود تا جهت و اندازه سرعت جریان هوا و یا مخلوط اولیه و یا گازهای حاصل از احتراق را تغییر دهند.
کلاهک تعدیل جریان خروجی : مانعی که دراجاره بخاری مسیر تخلیه محصولات احتراق قرار گرفته و از تاثیر شدید جریان مکش دودکش بر شعله احتراقی جلوگیری کرده و همچنین اثر منفی جریان هوای معکوس دودکش بر ثبات شعله مشعل و احتراق آن را به کمترین مقدار میرساند.

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

 

ساختمان اجاره بخاری طوری ساخته میشودکه دارای دوام و استحکام کافی بوده و در برابر کج شدن، خمیدگی، تاب خوردگی
و سایر نواقص احتمالی مقاوم باشد. بنابراین اجاره بخاری ضخامت ورق مورد استفاده در ساخت بدنه آن محدودیت ویژهای خواهد داشت.
همچنین به جهت تزئین و افزایش عمر کاری بخاری معمولا سطوح مختلف آن توسط پوششها و رنگها و مواد زد زنگ
پوشش داده میشوند. همه این عوامل باعث افزایش مقاومت اجاره بخاری مسیر انتقال گرمای احتراق میشوند ولی اجتناب ناپذیرند.
یکی از روشهای افزایش بازده گرمایی اجاره بخاری، استفاده از موانعی در مسیر جریان گازهای خروجی و به تاخیر انداختن
خروج گازها از مدتها پیش مطرح بوده است. به طوری که مدلهای مختلف اجاره بخاری از شکلهای ساده این موانع در داخل کوره
استفاده میکنند. از طرفی نصب همین اجاره بخاری موانع از طریق افزایش افت فشار مسیر باعث کاهش بازده احتراق و افزایش تولید مواد آلاینده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*