info@heaterrent.com

بخاری انرژی مدل ۶٢٠ و ۶٢۵

اجاره بخاری انرژی مدل ۶٢٠ و ۶٢۵

اجاره بخاری انرژی مدل ۶٢٠ و ۶٢۵ دقیقا مشابه بوده و هیچ تفاوتی ندارد
راندمان حرارتی بالا ،صدا در محدوده ی مجاز ، به حداقل رسانیدن زمان گرمایش و طراحی زیبا از جمله ویژگی های این مدل از هیتر های گازی انرژی می باشد .
با توجه به احتراق کاملاً مناسب و سطح تماس موثر در مبدل حرارتی هیتر اجاره بخاری گازی مدل ۶۲۵انرژِی ، این مدل از هیترهای گازی به راندمان حرارتی بالاتر از ۸۰ درصد دست یافته است که در محدوده اجاره ﺑﺨﺎری گازی با راندمان بسیار مناسب قرار می گیرد .همچنین با استفاده از فن آکسیال مطابق استانداردهای موجود در اجاره بخاری انرژِی سطح صدای کارکرد هیتر دراجاره ﺑﺨﺎری در محدوده مجاز قرار گرفته که برای کاربرد های خاص مانند سالن اجتماعات و سخنرانی های انتخابی ایده آل می باشد .

اجاره بخاری انرژی مدل ۶٢٠ و ۶٢۵

در صورت انتخاب صحیح اجاره ﺑﺨﺎری با توجه به گردش هوای سالن و جابجایی مناسب آن ، دمای فضا سریع به مقدار تنظیم شده می رسد . طراحی این اجاره بخاری انرژِی از لحاظ زیبایی و رنگ، می تواند همگونی بسیار مناسب با دکور فضای مورد استفاده را داشته باشد .در طراحی و اجاره بخاری انرژِی۶۲۰ سعی گردید تمامی الزامات فنی ، کیفی و ظاهری که در محصول نام آشنای انرژی وجود داشت رعایت گردد . این اجاره بخاری بخاری گازی در مقایسه با مدل های قدیمی تر دارای ظرفیت کمتری می باشد که برای استفاده در فضاهای کوچکتر فضای تقریبی ۴۵۰مترمکعب مناسب می باشد .
اجاره بخاری گازی ۶۲۰انرژِی که از نوع فن دار با مشعل اتمسفریک می باشد برای گرمایش فضاهای تجاری مانند : اجارهگاه، مراکز خرید، نمایشگاه، مساجد ، کارگاه، کتابخانه، سالن غذاخوری، سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .
اجاره بخاری ﮔﺎزی ﻛﻪ ﺑﺮای ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﻨﺰل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدنﻫﻮای ﮔﺮم ﻃﺮاﺣﻲ ﺷده اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲاﺳﺖ. ﻣﺸﻌﻞ در اجاره ﺑﺨﺎری: ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻮا و ﺳﻮﺧﺖ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد. سطوح کاری: ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎیی از اجاره ﺑﺨﺎری ﻛﻪ دﻟﻴل ﻃﺮاﺣﻲ آن دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی رﻧﺪ . ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی اجاره ﺑﺨﺎری ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺜﻼ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل دمای پا یین تری خواهد داشت. ﺷﻜﻞ ﺳﻄﻮح ﻛﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. سطوح مانع : ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در اجاره ﺑﺨﺎری ﺗﻌﺒﻴﻪ شده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ و اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. کلاهک تعدیل جریان خروجی در اجاره ﺑﺨﺎری : ﻛه ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻜﺶ دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ اجاره ﺑﺨﺎری ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻣﻌﻜﻮس دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ و اﺣﺘﺮاق آن را به ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ می رﺳﺎﻧﺪ.

بخاری انرژی مدل ۶٢۵

اجاره ﺑﺨﺎری گازی کارگاهی فن دار انرژی Energy مدل ۶۲۵ به لحاظ ظاهری از
نوع معمولی (شعله نما) و به لحاظ عملکردی از نوع دودکش دار می باشد که از گاز طبیعی (شهری) برای ایجاد گرما استفاده می کند. اجاره ﺑﺨﺎری از نظر
مشخصات فنی
اجاره ﺑﺨﺎری بخاری گازی ۶۲۵ انرژی می توان به حجم گرمادهی آن به میزان تقریبی ۲۷۵
تا ۴۴۵ مترمکعب و حداکثر قدرت حرارتی ۲۵۰۰۰ کیلوکالری در ساعت اشاره کرد. این اجاره ﺑﺨﺎری به سه نوع سیستم ایمنی مجهز شده است که به ترتیب
شامل از: ۱) سیستم کنترل اکسیژن محیط در اجاره ﺑﺨﺎری (اکسی پیلوت ODS) که با کاهش اکسیژن
موجود در محیط به کمتر از حد مجاز، جریان گاز را به طوردر اجاره ﺑﺨﺎری کامل قطع می کند، ۲) ترموکوپل در اجاره ﺑﺨﺎری که کاربرد آن برای قطع خودکار جریان گاز در صورت خاموش شدن تصادفی شعله اجاره ﺑﺨﺎری می باشد، ۳) گاورنر که وظیفه تنظیم فشار گاز ورودی به اجاره ﺑﺨﺎری را بر عهده دارد و چنانچه تغییراتی در فشار ورودی و یا دبی گاز برای روشن کردن این اجاره ﺑﺨﺎری می توانید از فندک (جرقه زن) تعبیه شده به روی
دستگاه استفاده نمایید. همانطور که بیان شد اجاره ﺑﺨﺎری کارگاهی انرژی Energy 625 مجهز به فن (دو نوع ایرانی یا ترکیه ای) می باشد که موجب گسترش هرچه بیشتر و سریعتر حرارت تولید شده در اجاره ﺑﺨﺎری فضاهای بزرگ نظیر سوله، کارگاه، سالن همایش و اجارهگاه ها می شود، همچنین برای کنترل دمای محیط و صرفه جویی در مصرف انرژی می توانید از قابلیت نصب ترموستات محیطی این اجاره ﺑﺨﺎری استفاده کنید.

اجاره بخاری انرژی

اجاره ﺑﺨﺎری گازی هوشمند بر اساس پروانه اخذ شده توسط مجری طرح دارای کد ISIC : 29301411 می‏باشد. این اجاره ﺑﺨﺎری محصول قابل ‌استفاده در منازل و اماکن مسکونی می باشد. قدرت حرارتی آن ۰۰۰/۱۰ کیلوکالری معادل ۰۰۰/۳۰ بی‌تی یو در ساعت می باشد. محصول فوق با اجاره ﺑﺨﺎری گاز طبیعی (شهری ) ایجاد حرارت می نماید. مصرف گاز ۹/۰ مترمکعب در ساعت در فشار ۱۸۰ میلیمتر ستون آب از مشخصات بارز آن می باشد. با توجه به نقشی که این محصول در زندگی روزمره افراد دارد و با توجه به اینکه استفاده از گاز راحت تر و مطمئن تر و نیز کم هزینه تر می باشد و با سفارشاتی که در مورد کاهش آلودگی هوا می شود، این محصول بهترین وسیله جهت گرم نمودن منازل و واحدهای مسکونی می باشد. محصول فوق در جهت گرم نمودن با استفاده از اجاره ﺑﺨﺎری شهری می باشد و همچنین این محصول مجهز به پیلوت هوشمند ODS است و آن وسیله ‌ای است که در محصولات گازسوز مورد استفاده قرار می‌گیرد، وظیفه آن کنترل اکسیژن محلی (فضایی) است که اجاره ﺑﺨﺎری در آنجا نصب شده است.

ویژگی بخاری انرژی مدل ۶٢٠

میزان اکسیژن محیط در شرایط عادی حدود ۲۱ درصد می‌باشد که انسان برای تنفس به آن نیازمند است و اگر میزان اکسیژن به کمتر از ۱۸ درصد و یا میزان CO2 به بیشتر از ۲٫۵ درصد برسد، تنفس برای انسان مشکل می‌شود و باعث مسمومیت می‌شود و ODS طوری تهیه و ساخته شده که وقتی میزان اکسیژن محل نصب بخاری بخواهد از ۱۸٫۵ درصد کاهش یابد ODS اجاره ﺑﺨﺎری را به‌ طور خودکار خاموش می‌کند و دیگر روشن نمی‌شود مگر اینکه علت کاهش اکسیژن محیط برطرف شده و مجددا اجاره ﺑﺨﺎری روشن گردد. یعنی ODS یک بار مصرف نیست.
مطالعات فنی ایجاد صنایع، مجموعه ای از تحقیقات در خصوص اجاره ﺑﺨﺎری، ماهیت مواد، محصولات، شناخت فرآیندهای مختلف تولید و تکنولوژی های موجود و بررسی سیستم­ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز می باشد. این بررسی ها در راستای اجاره ﺑﺨﺎری و نیل به اهداف جهانی تولید صورت می گیرد. که سعی شده علاوه بر تشریح فرآیند تولید، میزان مواد اولیه مورد نیاز، تعداد
دستگاه های موجود در خط تولید شرح داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*